انتقاد از توقف مجموعه ورزشی جانبازان و توانخواهان خراسان جنوبی

انتقاد از توقف مجموعه ورزشی جانبازان و توانخواهان خراسان جنوبی
رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌خواهان خراسان جنوبی از توقف مجم...