دیوید بل کیست؟ پایه‌گذار پارکور را بشناسید!

دیوید بل کیست؟ پایه‌گذار پارکور را بشناسید!
دیوید بل، پایه گذار پارکور است. او کیست و چطور پارکور، پارکور شد؟