جی ون کارتر از چالش تردمیل مرگ می گوید!

جی ون کارتر از چالش تردمیل مرگ می گوید!
چالش تردمیل مرگ و دویدن روی تردمیل با سرعت 15 مایل در ساعت به مدت 45 ث...