تردمیل شبیه به چیست و چرا از آن استفاده کنیم؟

تردمیل شبیه به چیست و چرا از آن استفاده کنیم؟
به طور کلی چرا از تردمیل استفاده می کنیم و این همه تبلیغات برای چنین د...